Publications

Articles in Review:

60. Jenna M. Dittmar, Elizabeth S. Berger, Angela M. Dautartas, Ruilin Mao, Hui Wang, Guoke Chen, Zhan Xiaoya, Hui-Yuan Yeh. Preliminary results from research on the human skeletons from the Mogou site, Lintan County, Gansu(针对甘肃省临潭县磨沟遗址人类骨骼之初步考古研究成果报告). Research of China’s Frontier Archaeology(边疆考古研究)(Submitted)

59. Guanglin He, Zhi-Quan Fan, Xing Zou, Xiaohui Deng, Hui-Yuan Yeh, Zheng Wang, Jing Liu, Quyi Xu, Ling Chen, Xiao-Hua Deng, Chuan-Chao Wang, Changhui Liu, Mengge Wang, Chao Liu. Demographic model and biological adaptation inferred from the genome-wide SNP data reveal tripartite origins of southernmost Chinese Huis. American Journal of Biological Anthropology. (Impact Factor 2.868) (submitted)

58. Liu Yan, Xie Jie, Wang Mengge, Liu Changhui, Zhu Jingrong, Zou Xing, Li Wenshan, Wang Lin, Leng Cuo, X Quyi, Yeh Hui-Yuan, Wang Chuan-Chao, Wen, Xiaohong, Liu Chao, He Guanglin. Genomic insights into the population history and biological adaptation of Southwestern Chinese Hmong-Mien people. Frontiers in Genetics: Evolutionary and Population Genetics. (Impact Factor 3.789) (submitted)


57. Guanglin He, Mengge Wang, Xing Zou, Hui-Yuan Yeh, Changhui Liu, Chao Liu, Gang Chen, Chuan-Chao Wang. Extensive ethnolinguistic diversity at the crossroads of North China And South Siberia reflects multiple sources of genetic diversity. Journal of Systematics and Evolution. (Impact Factor 4.330) (Accepted)

56. Sian Soo Tng, Nguyen Quoc Khanh Le, Hui-Yuan Yeh, Matthew Chin Heng Chua. An Improved Prediction Model of Protein Lysine Crotonylation Sites Using Bidirectional Recurrent Neural Networks. Journal of Proteome Research. (accepted) (Impact Factor 4.466).

55. Guanglin He, Yingxiang Li, Xing Zou, Hui-Yuan Yeh, Renkuan Tang, Peixin Wang, Jingya Bai, Xiaomin Yang, Zheng Wang, Jianxin Guo, Jinwen Chen, Jing Chen, Meiqing Yang, Jing Zhao, Jin Sun, Kongyang Zhu, Hao Ma, Rui Wang, Wenjiao Yang, Rong Hu, Lan-Hai Wei, Yiping Hou, Mengge Wang, Gang Chen, Chuan-Chao Wang. The northern gene flow into southeastern East Asians inferred from genome-wide array genotyping. Journal of Systematics and Evolution. (Submitted) (Impact Factor 4.330)

54. Mengge Wang, Guanglin He, Xing Zou, Pengyu Chen, Zheng Wang, Renkuan Tang, Xiaomin Yang, Jing Chen, Meiqing Yang, Yingxiang Li, Jing Liu, Fei Wang, Jing Zhao, Jianxin Guo, Rong Hu, Lan-Hai Wei, Gang Chen, Hui-Yuan Yeh, Chuan-Chao Wang. Reconstructing the genetic admixture history of Tai-Kadai and Sinitic people: Insights from genome-wide data from South China, Journal of Genetic and Genomics (Original accepted and revised the publication form now) (2021)

Journals:

53. Yawei Zhou, Yiping Lu, Jianing He, Ziyi Li, Xiangyu Zhang, Qun Zhang, Hui-yuan Yeh. Bioarchaeological Insights into Disability: Skeletal Dysplasia from the Iron Age Northern China. 2021. International Journal of Osteoarchaeology. https://doi.org/10.1002/oa.3071 Webpage (Impact Factor 1.311)

52. Mengge Wang, Weian Du, Renkuan Tang, Yan Liu, Xing Zou, Didi Yuan, Zheng Wang, Jing Liu, Jianxin Guo, Xiaomin Yang, Jing Chen, Meiqing Yang, Xianpeng Zhang, Lan-Hai Wei, Haibin Yuan, Hui-Yuan Yeh, Chuan-Chao Wang, Chao Liu, Guanglin He. Genomic history and forensic characteristics of Sherpa highlanders on the Tibetan Plateau inferred from high-resolution genome-wide InDels and SNPs. 2021. Forensic Science International: Genetics. Doi: https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2021.102633 Webpage (Impact Factor 4.882)

51. Xuhui Zheng, Xiaoya Zhan, Yan Ding, Yanfeng Li, Hui-Yuan Yeh, Liang Chen. A Case of Well-Healed Foot Amputation in Early China (8th-5th Centuries BCE). 2021.
. International Journal of Osteoarchaeology. doi.org/10.1002/oa.3050 Webpage (Impact Factor 1.311).


50. Mengge Wang, Didi Yuan, Xing Zou, Zheng Wang, Hui-Yuan Yeh, Jing Liu, Lan-Hai Wei, Chuan-Chao Wang, Bofeng Zhu, Chao Liu, Guanglin He. Fine-scale genetic structure and natural selection signatures of southwestern Hans inferred from patterns of genome-wide allele, haplotype and haplogroup lineages. 2021. Frontiers in Genetics, Evolutionary and Population Genetics. doi: 10.3389/fgene.2021.727821. Webpage (Impact Factor 3.789)

49. Guanglin He, Mengge Wang, Xing Zou, Pengyu Chen, Zheng Wang, Yan Liu, Hongbin Yao, Jing Liu, Lan-Hai Wei, Renkuan Tang, Chuan-Chao Wang, Hui-Yuan Yeh, Peopling history of the Tibetan Plateau and multiple waves of admixture of Tibetans inferred from both ancient and modern genome-wide data, 2021. Frontiers in Genetics, section Evolutionary and Population Genetics. doi: 10.3389/fgene.2021.725243. Webpage (Impact Factor 3.789)

48. Jenna M. Dittmar, Elizabeth S. Berger, Ruilin Mao, Hui Wang & Hui-Yuan Yeh, The Mogou Bioarchaeology Project: exploring health in the Chinese Bronze Age. 2021. Antiquity. doi: 10.15184/aqy.2021.50. Webpage (Impact Factor 1.613)

47. Hongbin Yao, Mengge Wang, Xing Zou, Yingxiang Li, Xiaomin Yang, Ailin Li, Hui-Yuan Yeh, Peixin Wang, Zheng Wang, Jingya Bai, Jianxin Guo, Jinwen Chen, Xiao Ding, Yan Zhang, Baoquan Lin, Chuan-Chao Wang & Guanglin He. New insights into the fine-scale history of western-eastern admixture of the northwestern Chinese population in the Hexi Corridor via genome-wide genetic legacy. Molecular Genetics and Genomics. 2021. doi:10.1007/s00438-021-01767-0 Webpage (Impact Factor 2.797)

46. Guanglin He, Jing Liu, Mengge Wang, Xing Zou, Tianyue Ming, Sumin Zhu, Hui-Yuan Yeh, Chuanchao Wang, Zheng Wang, Yiping Hou. Massively parallel sequencing of 165 ancestry-informative SNPs and forensic biogeographical ancestry inference in three southern Chinese Sinitic/Tai-Kadai populations. Forensic Science International: Genetics. 2021 (52). doi: 10.1101/2020.12.05.412866.  Webpage  (Impact Factor 4.884)

45. Chuan-Chao Wang🔺, Hui-Yuan Yeh🔺, Alexander N. Popov, Hu-Qin Zhang, Hirofumi Matsumura, Kendra Sirak, Olivia Cheronet, Alexey Kovalev, Nadin Rohland, Alexander M. Kim, Swapan Mallick, Rebecca Bernardos, Dashtseveg Tumen, Jing Zhao, Yi-Chang Liu, Jiun-Yu Liu, Matthew Mah, Ke Wang, Zhao Zhang, Nicole Adamski, Nasreen Broomandkhoshbacht, Kimberly Callan, Francesca Candilio, Kellie Sara Duffett Carlson, Brendan J. Culleton, Laurie Eccles, Suzanne Freilich, Denise Keating, Ann Marie Lawson, Kirsten Mandl, Megan Michel, Jonas Oppenheimer, Kadir Toykan Özdoğan, Kristin Stewardson, Shaoqing Wen, Shi Yan, Fatma Zalzala, Richard Chuang, Ching-Jung Huang, Hana Looh, Chung-Ching Shiung, Yuri G. Nikitin, Andrei V. Tabarev, Alexey A. Tishkin, Song Lin, Zhou-Yong Sun, Xiao-Ming Wu, Tie-Lin Yang, Xi Hu, Liang Chen, Hua Du, Jamsranjav Bayarsaikhan, Enkhbayar Mijiddorj, Diimaajav Erdenebaatar, Tumur-Ochir Iderkhangai, Erdene Myagmar, Hideaki Kanzawa-Kiriyama, Masato Nishino, Ken-ichi Shinoda, Olga A. Shubina, Jianxin Guo, Wangwei Cai, Qiongying Deng, Longli Kang, Dawei Li, Dongna Li, Rong Lin, Nini, Rukesh Shrestha, Ling-Xiang Wang, Lanhai Wei, Guangmao Xie, Hongbing Yao, Manfei Zhang, Guanglin He, Xiaomin Yang, Rong Hu, Martine Robbeets, Stephan Schiffels, Douglas J. Kennett, Li Jin, Hui Li, Johannes Krause, Ron Pinhasi & David Reich. 2021. Genomic Insights into the Formation of Human Populations in East Asia. Nature. doi: 10.1038/s41586-021-03336-2 Webpage (Impact Factor 42.778). (🔺 as First Author)

44. Guanglin He, Meng-Ge Wang, Ying-Xiang Li, Xing Zou, Hui‐Yuan Yeh, Ren-Kuan Tang, Xiao-Min Yang, Zheng Wang, Jian-xin Guo, Ting Luo, Jing Zhao, Jin Sun, Rong Hu, Lan‐Hai Wei, Gang Chen, Yi-Ping Hou, Chuan‐Chao Wang. 2020. Fine scale north-to-south genetic admixture profile in Shaanxi Han Chinese revealed by genome-wide demographic history reconstruction. Journal of Systematics and Evolution. doi: 10.1111/jse.12715 Webpage (Impact Factor: 4.330)

43. Guanglin He, Ying-xiang Li, Meng-Ge Wang, Xing Zou, Hui‐Yuan Yeh, Xiao-Min Yang, Zheng Wang, Ren-Kuan Tang, Jian-Xin Guo, Ting Luo, Jing Zhao, Jin Sun, Zi-Yang Xia, Hao-Liang Fan, Rong Hu, Lan‐Hai Wei, Gang Chen, Yi-Ping Hou, Chuan‐Chao Wang. 2020. Fine‐scale genetic structure of Tujia and central Han Chinese revealing massive genetic admixture under language borrowing. Journal of Systematics and Evolution. doi: 10.1111/jse.12670 webpage (Impact Factor: 4.330)

42. Qun Zhang**, Hui-Yuan Yeh, A comparative study on the tibial morphology among several populations in ancient East Asia, 2020. Elementa: Science of the Anthropocene. doi.org/10.1525/elementa.2021.00071 (Impact factor: 4.212)

41. Qun Zhang**, Xiaoyang Wang , Hui-Yuan Yeh, Quanchao Zhang . Paleopathological study on the skeleton with cranial lesion from the Shiyanzi Cemetery in Ningxia. Acta Anthropologica Sinica, 2020, 39(e): 647-659 doi: 10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2020.0050  Webpage

40. Cheng Ta Seah**, Siao-Wun Lu**, Xiaoya Zhan*, Hui-Yuan Yeh. Parasites in the Ming Dynasty: From the Perspective of the Compendium of Materia Medica (Bencao gangmu, 1596 CE). Taiwan Journal of Clinical Chinese Medicine, 2020, 26 (1), doi: 10.6968/TJCCM Webpage

39. Nguyen Quoc Khanh Le** Jo Nie Sua, Si Yi Lim, Mulyadi Halim Yulius, Xingtong Su, Edward Kien Yee Yapp, Hui-Yuan Yeh, Matthew Chin Heng Chua. 2020. Incorporating Convolutional Neural Networks and Sequence Graph Transform for Identifying Multilabel Protein Lysine PTM Sites. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems.  Webpage (Impact Factor: 2.895)

38. Jenna M. Dittmar, Elizabeth S. Berger, Ruilin Mao, Hui Wang, Hui-Yuan Yeh. A probable case of multiple myeloma from Bronze Age China. International Journal of Paleopathology. (2020)31: 64-70. https://doi.org/10.1016/j.ijpp.2020.10.003. Webpage.  (Impact Factor: 1.614)

37. Nguyen Quoc Khanh Le**, Duyen Thi Do, Fang-Ying Chiu, Edward Kien
Yee Yapp, Hui-Yuan Yeh, Cheng-Yu Chen. XGBoost Improves Classification of MGMT Promoter Methylation Status in IDH1 Wildtype Glioblastoma. Journal of Personalised Medicine. (2020) 10: 128; doi:10.3390/jpm10030128  Webpage. Download PDF (Impact Factor: 4.433)

36. Yawei Zhou, Shuang Lin, Rangping Qin, Hui-Yuan Yeh, Qun Zhang**. 2020. Winner Takes All: Reconstructing the Decapitation of a Warrior in Bronze Age China from Osteological Evidence. Archaeological and Anthropological Sciences. 12:1-11 DOI: 10.1007/s12520-020-01183-2 Webpage. Download PDF (Impact Factor: 2.063)

35. Guanglin He, Mengge Wang, Yingxiang Li, Xing Zou, Hui-Yuan Yeh, Renkuan Tang, Xiaomin Yang, Zheng Wang, Jianxin Guo, Ting Luo, Jing Zhao, Jin Sun; Rong Hu; Lanhai Wei, Gang Chen, Yiping Hou, Chuan-Chao Wang. Fine‐scale genetic structure of Tujia and central Han Chinese revealing massive genetic admixture under language borrowing. Journal of Systematics and Evolution. DOI: 10.1111/jse.12670.  Webpage. (Impact Factor: 4.330)

34. Susanna Sabin, Hui-Yuan Yeh, Aleks Pluskowski, Piers Mitchell, Kirsten Bos. 2020 Estimating molecular preservation of the intestinal microbiome via metagenomic analyses of latrine sediments from two medieval cities. Philosophical Transactions of the Royal Society B. DOI: 10.1098/rstb.2019.0576.  Webpage. Download PDF (Impact Factor: 5.680)

33. Tarryn Shaw, Sock Hoai Chan, Jing Xian Teo, Siao Ting Chong, Shao‐Tzu Li, Eliza Courtney, Diana Ishak, Haresh Sankar, Zoe Li Ting Ang, Jianbang Chiang, Marie Loh, Li Zhou, Soo Chin Lee, Hui‐Yuan Yeh, Arun Mouli Kolinjivadi, Weng Khong Lim, Joanne Ngeow. 2020. Investigation into the origins of an ancient BRCA1 founder mutation identified among Chinese families in Singapore. International Journal of Cancer. DOI: 10.1002/ijc.33241.  Webpage. Download PDF (Impact Factor: 5.070)

32. Yawei Zhou, Shuang Lin, Wanfa Gu, Letian He, Qun Zhang**, Hui-Yuan Yeh. 2020. Early Evidence of Trepanation along the Yellow River Basin in Neolithic China. Archaeological and Anthropological Sciences. DOI: 10.1007/s12520-20-01151-w. Webpage. Download PDF. (Impact Factor: 2.063)

31. Hui-Yuan Yeh, Chieh-fu Jeff Cheng, ChingJung Huang, Xiaoya Zhan*, Weng Kin Wong, Piers D. Mitchell. 2019. Discovery of Eurytrema Eggs in Sediment from a Colonial Period Latrine in Taiwan. The Korean Journal of Parasitology. 57(6): 595-599. https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.6.595.Webpage. Download PDF.  (Impact Factor: 1.82)

30. Xiaoya Zhan*, Hui-Yuan Yeh, Dong Hoon Shin, Jong-Yil Chai, Min Seo, Piers D Mitchell. 2019. Differential Change in the Prevalence of the Ascaris, Trichuris and Clonorchis infection Among Past East Asian Populations. The Korean Journal of Parasitology. 57(6): 601-605. https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.6.601.  Webpage. Download PDF.(Impact Factor: 1.82)

29. Nguyen Quoc Khanh Le**, Edward Kien Yee Yapp, Nagasundaram Nagarajan**, Hui-Yuan Yeh. 2019. Classifying promoters by interpreting the hidden information of DNA sequences via deep learning and combination of continuous FastText N-grams. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 7:305. DOI: 10.3389/fbioe.2019.00305. Webpage. Download PDF. (Impact Factor: 4.210)


28. Nagasundaram Nagarajan**, Edward Kien Yee Yapp, Nguyen Quoc Khanh Le, Balu Kamaraj, Al-Subaie Abeer Mohammed, Yeh Hui-Yuan. 2019. Application of computational biology and artificial intelligence technologies in cancer precision drug discovery. BioMed Research International. 2019:1-15. DOI: 10.1155/2019/8427042. Webpage. Download PDF. (Impact Factor: 2.140)

27. Nguyen Quoc Khanh Le**, Edward Yapp, Nagasundaram Nagarajan**, Matthew Chin Heng Chua, Hui Yuan Yeh. 2019. Computational identification of vesicular transport proteins from sequences using deep gated recurrent units architecture. Computational and Structural Biotechnology Journal. 17:1245-1254. DOI: 10.1016/j.csbj.2019.09.005. Webpage. Download PDF. (Impact Factor: 5.110)3.    

26. Xiaoya Zhan*, Ai-Jia Mu, Liang Chen, Qun Zhang**, Yong Wu, Wanglin Hu, Hui-Yuan Yeh. 2019. Differential diagnosis of the cranial perforations on the Early Iron Age along the Ancient Silk Road in Xinjiang, China. Archaeological and Anthropological Sciences. 11:6829–6839. https://doi.org/10.1007/s12520-019-00942-0.  Webpage. Download PDF.(Impact Factor: 2.12)

25. Qun Zhang**, Xuezhou Li, Qian Wang, Hui-Yuan Yeh, Hong Zhu, Yanguo Qin, Quanchao Zhang. 2019. Osteological Evidence of Violence during the Formation of the Chinese Northern Nomadic Cultural Belt in the Bronze Age. Archaeological and Anthropological Sciences. 11(1):1-16. DOI: 10.1007/s12520-019-00934-0. Webpage. (Impact Factor: 2.12)

24. Qun Zhang**, Quanchao Zhang, Shiyu Yang, Paul C. Dechow, Hong Zhu, Hui-Yuan Yeh, Qian Wang. 2019. Divided Zygoma in Holocene Human Populations from Northern China. American Journal of Human Biology. 2019; e23314. DOI: 10.1002/ajhb.23314. Webpage. Download PDF. (Impact Factor: 1.92)

23. Jenna M Dittmar, Elizabeth S Berger, Xiaoya Zhan*, Ruilin Mao, Hui Wang, Hui-Yuan Yeh. 2019. Skeletal evidence for violent trauma from the Bronze Age Qijia culture (2,300-1,500 BCE), Gansu Province, China. International Journal of Paleopathology.  27: 66–7979. https://doi.org/10.1016/j.ijpp.2019.08.002. Webpage. Download PDF. (Impact factor: 1.299)

22. Kok Keng Tan, Nguyen Quoc Khanh Le**, Hui-Yuan Yeh, Matthew Chin Heng Chua. 2019. Ensemble of Deep Recurrent Neural Networks for Identifying Enhancers via Dinucleotide Physiochemical Properties. Cells. 8, 767.Webpage. Download PDF. doi: 10.3390/cells8070767. (Impact factor: 5.656)

21. Nguyen Quoc Khanh Le**, Edward Kien Yee Yapp, Hui-Yuan Yeh. 2019. ET-GRU: Using multi-layer gated recurrent units to identify electron transport proteins. BMC Bioinformatics. 20:377. DOI: 10.1186/s12859-019-2972-5. Webpage. Download PDF.(Impact Factor: 2.511)

20. Guanglin He, Atif Adnan, Allah Rakha, Hui-Yuan Yeh, Mengge Wang, Xing Zou, Jianxin Guo, Muhammad Rehman, Abulhasan Fawad, Pengyu Chen, Chuan-Chao Wang. 2019. A comprehensive exploration of the genetic legacy and forensic features of Afghanistan and Pakistan Mongolian-descent Hazara. Forensic Science International: Genetics. https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2019.06.018. Webpage. Download PDF (Impact factor: 4.075)

19. Qun Zhang**, Peng Liu, Hui-Yuan Yeh, Xingyu Man, Lixin Wang, Hong Zhu, Qian Wang, Quanchao Zhang. 2019. Intentional cranial modification from Houtaomuga Site, Jilin, China – Earliest Evidence and Longest in situ Practice during the Neolithic Age. American Journal of Physical Anthropology. 169:747–756. https://doi.org/10.1002/ajpa.23888. (Impact Factor: 2.55)

18. Chandrasekhar Gopalakrishnan, Abeer Mohammed Al-Subaie, Nagasundaram Nagarajan**, Hui-Yuan Yeh, Iftikhar Alam Tayubi, Balu Kamaraj. 2019. Prioritization of SNPs in y+LAT-1 culpable of Lysinuric protein intolerance and their mutational impacts using computational approach. Journal of Cellular Biochemistry. 120:18496-18508. DOI: 10.1002/jcb.29172. Webpage. Download PDF. (Impact Factor: 3.140)

17. Nguyen Quoc Khanh Le**, Tuan-Tu Huynh, Edward Kien Yee Yapp, and Hui-Yuan Yeh. 2019. Identification of Clathrin proteins by incorporating hyperparameter optimization in deep learning and PSSM profiles. Computer Methods and Programs in Biomedicine. 177:81-88. DOI: 10.1016/j.cmpb.2019.05.016. Webpage. Download PDF. (Impact Factor: 3.632)

16. Nguyen Quoc Khanh Le**, Quang-Thai Ho, Edward Kien Yee Yapp, Hui-Yuan Yeh, and Yu-Yen Ou. 2019. DeepETC: a deep convolutional neural network architecture for investigating and classifying electron transport chain’s complexes. Neurocomputing.  375:71-79. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2019.09.070.  Webpage. Download PDF. (Impact factor: 3.317)

15. N.Nagasundaram**, Edward K. Y. Yapp, Nguyen Quoc Khanh Le, Hui-Yuan Yeh. 2019. In silico screening of sugar alcohol compounds to inhibit viral matrix protein VP40 of Ebola virus. Molecular Biology Reports. 46:3315–3324. https://doi.org/10.1007/s11033-019-04792-w.   Webpage. Download PDF. (Impact factor: 1.889)

14. Nguyen Quoc Khanh Le**, Edward Kien Yee Yapp, Yu-Yen Ou, and Hui-Yuan Yeh. 2019. iMotor-CNN: Identifying molecular functions of cytoskeleton motor proteins using 2D convolutional neural network via Chou’s 5-step rule. Analytical Biochemistry. 575:17-26. https://doi.org/10.1016/j.ab.2019.03.017.  Webpage. Download PDF (Impact factor: 2.219)

13. Nguyen Quoc Khanh Le**, Edward Kien Yee Yapp, Quang-Thai Ho, Nagarajan Nagasundaram**, Yu-Yen Ou, and Hui-Yuan Yeh. 2019. iEnhancer-5Step: identifying enhancers using hidden information of DNA sequences via Chou’s 5-step-rule and word embedding. Analytical Biochemistry. 571: 53-61. https://doi.org/10.1016/j.ab.2019.02.017. Webpage. Download PDF. (Impact factor: 2.219)

12. Hui-Yuan Yeh, Xiaoya Zhan*, Wuyun Qi.  2019. A comparison of ancient parasites as seen from archeological contexts and early medical texts in China. International Journal of Paleopathology. 25: 30-38. https://doi.org/10.1016/j.ijpp.2019.03.004.  Webpage. Download PDF. (Impact Factor: 1.614)

11. Jenna M Dittmar, Xiaoya Zhan*, Elizabeth Berger, Ruilin Mao, Hui Wang, Yongsheng Zhao, Hui-Yuan Yeh. 2019. Cranial surgery in the Bronze Age Qijia Culture (2100-1400 BCE), Gansu, China. Acta Anthropologica Sinica. https://doi.org/10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2018.0000. Webpage.

10. Xiufeng Huang, Qinghui Zhou, Xiaoyun Bin, Shu Lai, Chaowen Lin, Rong Hu, Jiashun Xiao, Dajun Luo, Yingxiang Li, Lan-Hai Wei, Hui-Yuan Yeh, Gang Chen and Chuan-Chao Wang. 2018. The genetic assimilation in language borrowing inferred from Jing People. American Journal of Physical Anthropology. 166:638–648. DOI: 10.1002/ajpa.23449.  Webpage. Download PDF.  (Impact Factor: 2.55)

9. Faith S Williams, Theo Arnold-Foster, Hui-Yuan Yeh, Marissa L Ledger, Jan Baeten, Jeroen Poblome, Piers D Mitchell. 2017. Intestinal parasites from the 2nd–5th century AD latrine in the Roman Baths at Sagalassos (Turkey). International Journal of Paleopathology. 19:37-42. DOI: 10.1016/j.ijpp.2017.09.002. Webpage. Download PDF. (Impact Factor: 1.0)

8. Hong-Bing Yao, Senwei Tang, Xiaotian Yao, Hui-Yuan Yeh, Wanhu Zhang, Zhiyan Xie, Qiajun Du, Liying Ma, Shuoyun Wei, Xue Gong, Zilong Zhang, Quanfang Li, Bingying Xu, Hu-Qin Zhang, Gang Chen, Chuan-Chao Wang. 2017. The genetic admixture in Tibetan-Yi Corridor. American Journal of Physical Anthropology. DOI: 10.1002/ajpa.23291.  Webpage. Download PDF.  (Impact Factor: 2.55)

7. Chuan-Chao Wang, Lei Shang, Hui-Yuan Yeh, Lan-Hai Wei. 2016. The consistencies of Y chromosomal and autosomal continental ancestry vary among haplogroups. Journal of Forensic Science and Medicine 2(4): 229-232. DOI: 10.4103/2349-5014.197925.  Webpage. Download PDF. (Impact Factor: 1.611)

6. Hui-Yuan Yeh, Piers D Mitchell. 2016. Ancient Human Parasites in Ethnic Chinese Populations. The Korean Journal of Parasitology 54(5):565-572. DOI: 10.3347/kjp.2016.54.5.565. Webpage. Download PDF. (Impact Factor: 1.82)

5. Hui-Yuan Yeh, Yu-Pei Chen, Piers D Mitchell. 2016. Human Intestinal Parasites From the Wushantou Site in Neolithic Period Taiwan (800–1 BC). The Journal of Island and Coastal Archaeology. DOI:10.1080/15564894.2016.1218394. Webpage. Download PDF.(Impact Factor: 1.96)

4. Hui-Yuan Yeh, Ruilin Mao, Hui Wang, Wuyun Qi, Piers D Mitchell. 2016. Early evidence for travel with infectious diseases along the Silk Road: intestinal parasites from 2,000 year old personal hygiene sticks in a latrine at Xuanquanzhi relay station in China. Journal Archaeological Science: Reports 9: 758-64. DOI: 10.1016/j.jasrep.2016.05.010.  Webpage. Download PDF. (Impact Factor: 1.75)

3. Hui-Yuan Yeh, Kay Prag, Christa Clamer, Jean-Baptiste Humbert, Piers D Mitchell. 2015. Human intestinal parasites from a Mamluk Period cesspool in the Christian Quarter of Jerusalem: potential indicators of long distance travel in the 15th century AD. International Journal of Paleopathology 9:69-75. DOI: 10.1016/j.ijpp.2015.02.003.  Webpage. Download PDF.  (Impact Factor: 1.0)

2. Hui-Yuan Yeh, Aleks Pluskowski, Uldis Kalējs, Piers D Mitchell. 2014. Intestinal Parasites in a mid-14th Century Latrine from Riga, Latvia: Fish Tapeworm and the Consumption of Uncooked Fish in the Medieval Eastern Baltic Region. Journal of Archaeological Science 49: 83-89. DOI: 10.1016/j.jas.2014.05.001. Webpage (Impact Factor: 2.20)

1. Piers D Mitchell, Hui-Yuan Yeh, Jo Appleby, Richard Buckley. 2013. The intestinal parasites of King Richard III. The Lancet 382: 888. DOI: 10.1016/S0140-6736(13)61757-2. Webpage. Download PDF.(Impact Factor: 79.321)


Book Chapters:

3. Xiaoya Zhan, Wuyun Qi, Hui-Yuan Yeh. 2020. Ancient Parasites Seen in the Archaeology and Medical Contexts in the Han Dynasty, China. In: Dong Hoon Shin and Raffaella Bianucci (eds), The Handbook of Mummy Studies: New Frontiers in Scientific and Cultural Perspectives. Springer Nature, p. 1-19.

2. Hui-Yuan Yeh, Piers D. Mitchell. 2017. Intestinal parasites in the cesspool.In: Clamer, C., Prag, K., Humbert, J.-B. (eds), Colegio dePilar: Excavations in Jerusalem,Christian Quarter. Cahiers de la Revue Biblique, 88. Peeters: Leuven. p.154-61. Webpage.

1. Hui-Yuan Yeh, Piers D. Mitchell. (2019) Parasites and Baltic crusading in medieval Riga: insights into disease, diet and hygiene. In: Ecologies of Crusading, Colonization and Religious Conversion in the Medieval Baltic: Terra Sacra II. Ed. A. Pluskowski. Turnhout: Brepols, p.121-126.

Other Scholarly Articles:

5. Jiun-Yu Liu*, Hui-Yuan Yeh*, Yi-Chang Liu, Li-Ying Wang, Xinyi Liu. 2016. A Preliminary Result of the Carbon and Nitrogen Stable Isotope Analysis of the Hanben Site. In: Proceedings of 2015 Annual Conference of Taiwan Archaeologists, Ed. National Museum of Prehistory. Taitung, Taiwan. (*these authors contributed equally to this work)

4. Hui-Yuan Yeh. 2010. Development and review of physical anthropology in Taiwan, Man and Culture 41: 97-102. http://issuu.com/rubyhsieh/docs/07physical.

3. Hui-Yuan Yeh. 2010. An Osteomorphometric Perspective on Sexual Division of Labour of the Nia-sung Culture in the Shih-Chiao Site, Tainan County. In: Proceedings of the conference and workshop of Sitting and Chatting on Peinan Site: A Cross-Border Thinking and Integration of Fields, Ed. National Museum of Prehistory. Taitung, Taiwan.

2. Hui-Yuan Yeh. 2009. An explanation for human remains in No.2 location of Lingding Site. In: Final report of investigation and research of Lingding Dakeng Site, Ed. Yu-Pei Chen. Hualien County, Taiwan: Cultural Affairs Bureau pp.139-147.

1. Hui-Yuan Yeh. 2009. Human remains. In: Final report of arrangement and research project of jar burial in Shih-Chiao site at Nanke special area, Ed. Yu-Pei Chen. Taitung, Taiwan: National Museum of Prehistory pp.38-54. Webpage.BoldDenotes main author
**Denotes directly supervised research staff, i.e. POs, RAs, RFs, postdocs, etc.
*Denotes PhD students (supervised or co-supervised)