Publications

Book in Progress:

76. Trans by. Zhitian Wang, Hui-Yuan Yeh; Author Bao Wei Ming. Research on Song Cities. Zhonghua Bookstore. 2021 National Social Science Fund in Chinese Academic translation Programme, China.

Articles in Review

75. Guanglin He, Shuhan Duan, Qiuxia Sun, Xiaofei Xu, Yan Liu, Renkuan Tang, Junbao Yang, Hui-Yuan Yeh, Jing Liu, Zheng Wang, Pengyu Chen, Chao Liu, Mengge Wang. Multiple sources of genetic diversity contributed to the extensive ethnolinguistic diversity in Southwest China. 2022. Cell Genomics. (Submitted)

74. Yawei Zhou, Lei Zhou, Xiaoya Zhan, Hui-Yuan Yeh^, Study on Fractures of horseback rider in Northern Wei Dynasty at Datong Trade City Site. 2022. International Journal of Osteoarchaeology. (submitted)

73. Jiayu FU, Xiaoya Zhan, Zhen WANG, Yaopeng QIAN, Hui Yuan YEH^, Liang CHEN^. Maxillary Sinusitis and Its Implications in Ancient China: Evidence from Loess Plateau, 13th Century to 8th Century BCE. 2022. International Journal of Paleopathology. (Submitted)

72. Xiaoya Zhan, Jing Shao, Yingpei Zhu, Hui-Yuan Yeh^. A case of septic arthritis of the hip in Central Plains, China, during the Western Han Dynasty (3rd century BCE–1st century CE). 2023. International Journal of Paleopathology. https://doi.org/10.1016/j.ijpp.2022.12.007

71. Guanglin He§^, Atif Adnan§^, Mengge Wang§, Wedad Saeed Al-Qahtani, Fatmah Ahmed Safhi, Hui-Yuan Yeh, Sibte Hadi, Chuan-Chao Wanag^, Chao Liu^, Jun Yao^. Genetic admixture history and forensic characteristics of Tibeto-Burman-speaking Qiang people explored via the newly developed Y-STR panel and genome-wide SNP data. 2022. Frontiers in Ecology and Evolution, section Evolutionary and Population Genetics. (Accepted)

70. Piers D Mitchell and Hui-Yuan Yeh^. Intestinal Parasites at the Xuanquanzhi relay station on the Silk Road 2,000 Years Ago. Edited by Heinz Mehlhorn, The silk road(s) as highway(s) for spreading of culture, goods and diseases in the past and today. 2022. international Springer series Parasitology Research Monographs. (submitted)

Journals:

69. Guanglin He§^, Zhi-Quan Fan§, Xing Zou, Xiaohui Deng, Hui-Yuan Yeh, Zheng Wang, Jing Liu, Quyi Xu, Ling Chen, Xiao-Hua Deng, Chuan-Chao Wang^, Changhui Liu^, Mengge Wang§^, Chao Liu^. Demographic model and biological adaptation inferred from the genome-wide SNP data reveal tripartite origins of southernmost Chinese Huis. American Journal of Biological Anthropology. (Impact Factor 2.868) (Accepted)

68. Jenna M. Dittmar, Elizabeth S. Berger, Angela M. Dautartas, Ruilin Mao, Hui Wang, Guoke Chen, Zhan Xiaoya, Hui-Yuan Yeh^. Preliminary results from research on the human skeletons from the Mogou site, Lintan County, Gansu(针对甘肃省临潭县磨沟遗址人类骨骼之初步考古研究成果报告). Research of China’s Frontier Archaeology(边疆考古研究)(to be published Dec 2023, issue 34)

67. Hui-Yuan Yeh^, Qun Zhang. Earliest Realistic Therapeutic Scene in the Ancient Chinese Ink Painting <Rural Doctor>. Taiwan Journal of Clinical Chinese Medicine (to be published in Jan 2023)

66. Guanglin He§^, Yingxiang Li§, Xing Zou§, Hui-Yuan Yeh, Renkuan Tang, Peixin Wang, Jingya Bai, Xiaomin Yang, Zheng Wang, Jianxin Guo, Jinwen Chen, Jing Chen, Meiqing Yang, Jing Zhao, Jin Sun, Kongyang Zhu, Hao Ma, Rui Wang, Wenjiao Yang, Rong Hu, Lan-Hai Wei, Yiping Hou, Mengge Wang^, Gang Chen^, Chuan-Chao Wang^. The northern gene flow into southeastern East Asians inferred from genome-wide array genotyping. 2022. Journal of Systematics and Evolution. doi: 10.1111/jse.12826. Webpage (Impact Factor 4.330)

65. Guanglin He§^, Mengge Wang§, Xing Zou, Hui-Yuan Yeh, Changhui Liu, Chao Liu^, Gang Chen^, Chuan-Chao Wang^. Extensive ethnolinguistic diversity at the crossroads of North China And South Siberia reflects multiple sources of genetic diversity. 2022 Journal of Systematics and Evolution. doi: 10.1111/jse.12827 Webpage (Impact Factor 4.330)

64. Mengge Wang§, Guanglin He§^, Xing Zou§, Pengyu Chen, Zheng Wang, Renkuan Tang, Xiaomin Yang, Jing Chen, Meiqing Yang, Yingxiang Li, Jing Liu, Fei Wang, Jing Zhao, Jianxin Guo, Rong Hu, Lan-Hai Wei, Gang Chen, Hui-Yuan Yeh^, Chuan-Chao Wang^.Reconstructing the genetic admixture history of Tai-Kadai and Sinitic people: Insights from genome-wide SNP data from South China. 2022. Journal of Systematics and Evolution. doi: 10.1111/jse.12825 Webpage (Impact Factor 4.330)

63. Yan Liu§, Jie Xie§, Mengge Wang§^, Changhui Liu, Jingrong Zhu, Xing Zou, Wenshan Li, Lin Wang, Cuo Leng, Quyi Xu, Hui-Yuan Yeh^, Chuan-Chao Wang^, Xiaohong Wen^, Chao Liu^, Guanglin He§^. Genomic insights into the Population History and Biological Adaptation of Southwestern Chinese Hmong-Mien people. 2022. Frontiers in Genetics: Evolutionary and Population Genetics. doi:10.3389/fgene.2021.815160 Webpage (Impact Factor 3.789)#

62. Sian Soo Tng, Nguyen Quoc Khanh Le^, Hui-Yuan Yeh, Matthew Chin Heng Chua^. An Improved Prediction Model of Protein Lysine Crotonylation Sites Using Bidirectional Recurrent Neural Networks. 2021. Journal of Proteome Research. doi:10.1021/acs.jproteome.1c00848 Webpage (Impact Factor 4.466).#

61. Yawei Zhou, Yiping Lu, Jianing He, Ziyi Li, Xiangyu Zhang, Qun Zhang**^, Hui-yuan Yeh^. Bioarchaeological Insights into Disability: Skeletal Dysplasia from the Iron Age Northern China. 2021. International Journal of Osteoarchaeology. https://doi.org/10.1002/oa.3071 Webpage (Impact Factor 1.311)


60. Mengge Wang§, Weian Du§, Renkuan Tang, Yan Liu, Xing Zou, Didi Yuan, Zheng Wang, Jing Liu, Jianxin Guo, Xiaomin Yang, Jing Chen, Meiqing Yang, Xianpeng Zhang, Lan-Hai Wei, Haibin Yuan^, Hui-Yuan Yeh^, Chuan-Chao Wang^, Chao Liu^, Guanglin He^§. Genomic history and forensic characteristics of Sherpa highlanders on the Tibetan Plateau inferred from high-resolution InDels panel and genome-wide SNPs. 2021. Forensic Science International: Genetics. Doi: https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2021.102633 Webpage (Impact Factor 4.882)##

59. Xuhui Zheng, Xiaoya Zhan*, Yan Ding, Yanfeng Li, Hui-Yuan Yeh, Liang Chen^. A Case of Well-Healed Foot Amputation in Early China (8th-5th Centuries BCE) . 2021. International Journal of Osteoarchaeology. doi:10.1002/oa.3050 Webpage (Impact Factor 1.311).

58. Mengge Wang§, Didi Yuan§, Xing Zou, Zheng Wang, Hui-Yuan Yeh, Jing Liu, Lan-Hai Wei, Chuan-Chao Wang^, Bofeng Zhu^, Chao Liu^, Guanglin He^§. Fine-scale genetic structure and natural selection signatures of southwestern Hans inferred from patterns of genome-wide allele, haplotype and haplogroup lineages. 2021. Frontiers in Genetics, Evolutionary and Population Genetics. doi: 10.3389/fgene.2021.727821. Webpage (Impact Factor 3.789)#


57. Guanglin He^§, Mengge Wang§, Xing Zou§, Pengyu Chen, Zheng Wang, Yan Liu, Hongbin Yao, Jing Liu, Lan-Hai Wei, Renkuan Tang^, Chuan-Chao Wang^, Hui-Yuan Yeh^. Peopling history of the Tibetan Plateau and multiple waves of admixture of Tibetans inferred from both ancient and modern genome-wide data. 2021. Frontiers in Genetics, section Evolutionary and Population Genetics. doi: 10.3389/fgene.2021.725243. Webpage (Impact Factor 3.789)#

56. Jenna M. Dittmar^, Elizabeth S. Berger, Ruilin Mao, Hui Wang, Hui-Yuan Yeh. The Mogou Bioarchaeology Project: exploring health in the Chinese Bronze Age. 2021. Antiquity. doi: 10.15184/aqy.2021.50. Webpage (Impact Factor 1.613) #

55. Hongbin Yao^§, Mengge Wang§, Xing Zou§, Yingxiang Li§, Xiaomin Yang, Ailin Li, Hui-Yuan Yeh, Peixin Wang, Zheng Wang, Jingya Bai, Jianxin Guo, Jinwen Chen, Xiao Ding, Yan Zhang, Baoquan Lin, Chuan-Chao Wang^, Guanglin He^. New insights into the fine-scale history of western-eastern admixture of the northwestern Chinese population in the Hexi Corridor via genome-wide genetic legacy. Molecular Genetics and Genomics. 2021. doi:10.1007/s00438-021-01767-0 Webpage (Impact Factor 2.797)

54. Guanglin He§, Jing Liu§, Mengge Wang, Xing Zou, Tianyue Ming, Sumin Zhu, Hui-Yuan Yeh, Chuanchao Wang, Zheng Wang^, Yiping Hou^. Massively parallel sequencing of 165 ancestry-informative SNPs and forensic biogeographical ancestry inference in three southern Chinese Sinitic/Tai-Kadai populations. Forensic Science International: Genetics. 2021 (52). doi: 10.1101/2020.12.05.412866. Webpage  (Impact Factor 4.884) ##

53. Chuan-Chao Wang§^, Hui-Yuan Yeh§, Alexander N. Popov§, Hu-Qin Zhang§, Hirofumi Matsumura, Kendra Sirak, Olivia Cheronet, Alexey Kovalev, Nadin Rohland, Alexander M. Kim, Swapan Mallick, Rebecca Bernardos, Dashtseveg Tumen, Jing Zhao, Yi-Chang Liu, Jiun-Yu Liu, Matthew Mah, Ke Wang, Zhao Zhang, Nicole Adamski, Nasreen Broomandkhoshbacht, Kimberly Callan, Francesca Candilio, Kellie Sara Duffett Carlson, Brendan J. Culleton, Laurie Eccles, Suzanne Freilich, Denise Keating, Ann Marie Lawson, Kirsten Mandl, Megan Michel, Jonas Oppenheimer, Kadir Toykan Özdoğan, Kristin Stewardson, Shaoqing Wen, Shi Yan, Fatma Zalzala, Richard Chuang, Ching-Jung Huang, Hana Looh, Chung-Ching Shiung, Yuri G. Nikitin, Andrei V. Tabarev, Alexey A. Tishkin, Song Lin, Zhou-Yong Sun, Xiao-Ming Wu, Tie-Lin Yang, Xi Hu, Liang Chen, Hua Du, Jamsranjav Bayarsaikhan, Enkhbayar Mijiddorj, Diimaajav Erdenebaatar, Tumur-Ochir Iderkhangai, Erdene Myagmar, Hideaki Kanzawa-Kiriyama, Masato Nishino, Ken-ichi Shinoda, Olga A. Shubina, Jianxin Guo, Wangwei Cai, Qiongying Deng, Longli Kang, Dawei Li, Dongna Li, Rong Lin, Nini, Rukesh Shrestha, Ling-Xiang Wang, Lanhai Wei, Guangmao Xie, Hongbing Yao, Manfei Zhang, Guanglin He, Xiaomin Yang, Rong Hu, Martine Robbeets, Stephan Schiffels, Douglas J. Kennett, Li Jin, Hui Li, Johannes Krause^, Ron Pinhasi^, David Reich^. 2021. Genomic Insights into the Formation of Human Populations in East Asia. Nature. doi: 10.1038/s41586-021-03336-2 Webpage (Impact Factor 42.778). ##

52. Guanglin He§, Mengge Wang§, Yingxiang Li§, Xing Zou, Hui‐Yuan Yeh, Renkuan Tang, Xiaomin Yang, Zheng Wang, Jianxin Guo, Ting Luo, Jing Zhao, Jin Sun, Rong Hu, Lan‐Hai Wei,Gang Chen^, Yiping Hou^, Chuan‐Chao Wang^. 2020. Fine scale north-to-south genetic admixture profile in Shaanxi Han Chinese revealed by genome-wide demographic history reconstruction. Journal of Systematics and Evolution. doi: 10.1111/jse.12715 Webpage (Impact Factor: 4.330)

51. Guanglin He§, Yingxiang Li§, Mengge Wang§, Xing Zou, Hui‐Yuan Yeh, Xiao-Min Yang, Zheng Wang, Ren-Kuan Tang, Su-Min Zhu, Jian-Xin Guo, Ting Luo, Jing Zhao, Jin Sun, Zi-Yang Xia, Hao-Liang Fan, Rong Hu, Lan‐Hai Wei, Gang Chen^, Yiping Hou^, Chuan‐Chao Wang^. 2020. Fine‐scale genetic structure of Tujia and central Han Chinese revealing massive genetic admixture under language borrowing. Journal of Systematics and Evolution. doi: 10.1111/jse.12670 webpage (Impact Factor: 4.330)

50. Qun Zhang**, Hui-Yuan Yeh^, A comparative study on the tibial morphology among several populations in ancient East Asia, 2020. Elementa: Science of the Anthropocene. doi.org/10.1525/elementa.2021.00071 (Impact factor: 4.212) #

49. Qun Zhang^**, Xiaoyang Wang, Hui-Yuan Yeh, Quanchao Zhang. Paleopathological study on the skeleton with cranial lesion from the Shiyanzi Cemetery in Ningxia. Acta Anthropologica Sinica. 2020. 39(e): 647-659 doi: 10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2020.0050  Webpage

48. Cheng Ta Seah**, Siao-Wun Lu, Xiaoya Zhan*,Hui-Yuan Yeh^. Parasites in the Ming Dynasty: From the Perspective of the Compendium of Materia Medica (Bencao gangmu, 1596 CE). Taiwan Journal of Clinical Chinese Medicine, 2020, 26 (1), doi: 10.6968/TJCCM Webpage

47. Jo Nie Sua, Si Yi Lim, Mulyadi Halim Yulius, Xingtong Su, Edward Kien Yee Yapp, Nguyen Quoc Khanh Le^** , Hui-Yuan Yeh^, Matthew Chin Heng Chua^. 2020. Incorporating Convolutional Neural Networks and Sequence Graph Transform for Identifying Multilabel Protein Lysine PTM Sites. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems.  Webpage (Impact Factor: 2.895) #

46. Jenna M. Dittmar^, Elizabeth S. Berger, Ruilin Mao, Hui Wang, Hui-Yuan Yeh. A probable case of multiple myeloma from Bronze Age China. International Journal of Paleopathology. (2020)31: 64-70. https://doi.org/10.1016/j.ijpp.2020.10.003. Webpage.  (Impact Factor: 1.614) #

45. Nguyen Quoc Khanh Le**^, Duyen Thi Do, Fang-Ying Chiu, Edward Kien
Yee Yapp, Hui-Yuan Yeh, Cheng-Yu Chen^. XGBoost Improves Classification of MGMT Promoter Methylation Status in IDH1 Wildtype Glioblastoma. Journal of Personalised Medicine. (2020) 10: 128; doi:10.3390/jpm10030128  Webpage. (Impact Factor: 4.433)


44. Yawei Zhou, Shuang Lin, Rangping Qin, Hui-Yuan Yeh^, Qun Zhang^**. 2020. Winner Takes All: Reconstructing the Decapitation of a Warrior in Bronze Age China from Osteological Evidence. Archaeological and Anthropological Sciences. 12:1-11 DOI: 10.1007/s12520-020-01183-2 Webpage. (Impact Factor: 2.063)#

43. Susanna Sabin^, Hui-Yuan Yeh, Aleks Pluskowski, Piers Mitchell, Kirsten Bos^. 2020 Estimating molecular preservation of the intestinal microbiome via metagenomic analyses of latrine sediments from two medieval cities. Philosophical Transactions of the Royal Society B. DOI: 10.1098/rstb.2019.0576.  Webpage. (Impact Factor: 5.680) ##

42. Tarryn Shaw§, Sock Hoai Chan§, Jing Xian Teo, Siao Ting Chong, Shao‐Tzu Li, Eliza Courtney, Diana Ishak, Haresh Sankar, Zoe Li Ting Ang, Jianbang Chiang, Marie Loh, Li Zhou, Soo Chin Lee, Hui‐Yuan Yeh, Arun Mouli Kolinjivadi, Weng Khong Lim, Joanne Ngeow^. 2020. Investigation into the origins of an ancient BRCA1 founder mutation identified among Chinese families in Singapore. International Journal of Cancer. DOI: 10.1002/ijc.33241.  Webpage. (Impact Factor: 5.070) #

41. Yawei Zhou, Shuang Lin, Wanfa Gu, Letian He^, Qun Zhang**^, Hui-Yuan Yeh^. 2020. Early Evidence of Trepanation along the Yellow River Basin in Neolithic China. Archaeological and Anthropological Sciences. DOI: 10.1007/s12520-20-01151-w. Webpage. (Impact Factor: 2.063)#

40. Hui-Yuan Yeh, Chieh-fu Jeff Cheng, ChingJung Huang, Xiaoya Zhan*, Weng Kin Wong**, Piers D. Mitchell^. 2019. Discovery of Eurytrema Eggs in Sediment from a Colonial Period Latrine in Taiwan. The Korean Journal of Parasitology. 57(6): 595-599. https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.6.595.Webpage. (Impact Factor: 1.82)

39. Xiaoya Zhan*, Hui-Yuan Yeh, Dong Hoon Shin, Jong-Yil Chai, Min Seo, Piers D Mitchell^. 2019. Differential Change in the Prevalence of the Ascaris, Trichuris and Clonorchis infection Among Past East Asian Populations. The Korean Journal of Parasitology. 57(6): 601-605. https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.6.601.  Webpage..(Impact Factor: 1.82)

38. Nguyen Quoc Khanh Le**^, Edward Kien Yee Yapp, Nagasundaram Nagarajan**, Hui-Yuan Yeh^. 2019. Classifying promoters by interpreting the hidden information of DNA sequences via deep learning and combination of continuous FastText N-grams. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 7:305. DOI: 10.3389/fbioe.2019.00305. Webpage. (Impact Factor: 4.210) #


37. Nagasundaram Nagarajan**^, Edward Kien Yee Yapp, Nguyen Quoc Khanh Le**, Balu Kamaraj, Al-Subaie Abeer Mohammed, Yeh Hui-Yuan^. 2019. Application of computational biology and artificial intelligence technologies in cancer precision drug discovery. BioMed Research International. 2019:1-15. DOI: 10.1155/2019/8427042. Webpage. (Impact Factor: 2.140) #

36. Nguyen Quoc Khanh Le**, #Edward Yapp, Nagasundaram Nagarajan**, Matthew Chin Heng Chua, Hui Yuan Yeh^. 2019. Computational identification of vesicular transport proteins from sequences using deep gated recurrent units architecture. Computational and Structural Biotechnology Journal. 17:1245-1254. DOI: 10.1016/j.csbj.2019.09.005. Webpage. (Impact Factor: 5.110) #

35. Xiaoya Zhan*, Ai-Jia Mu, Liang Chen, Qun Zhang**, Yong Wu, Wanglin Hu, Hui-Yuan Yeh^. 2019. Differential diagnosis of the cranial perforations on the Early Iron Age along the Ancient Silk Road in Xinjiang, China. Archaeological and Anthropological Sciences. 11:6829–6839. https://doi.org/10.1007/s12520-019-00942-0.  Webpage.(Impact Factor: 2.12)#

34. Qun Zhang**, Xuezhou Li, Qian Wang, Hui-Yuan Yeh, Hong Zhu, Yanguo Qin^, Quanchao Zhang^. 2019. Osteological Evidence of Violence during the Formation of the Chinese Northern Nomadic Cultural Belt in the Bronze Age. Archaeological and Anthropological Sciences. 11(1):1-16. DOI: 10.1007/s12520-019-00934-0. Webpage. (Impact Factor: 2.12)#

33. Qun Zhang**§, Quanchao Zhang§, Shiyu Yang, Paul C. Dechow, Hong Zhu, Hui-Yuan Yeh^, Qian Wang^. 2019. Divided Zygoma in Holocene Human Populations from Northern China. American Journal of Human Biology. 2019; e23314. DOI: 10.1002/ajhb.23314. Webpage. (Impact Factor: 1.92)

32. Jenna M Dittmar, Elizabeth S Berger, Xiaoya Zhan*, Ruilin Mao, Hui Wang, Hui-Yuan Yeh^. 2019. Skeletal evidence for violent trauma from the Bronze Age Qijia culture (2,300-1,500 BCE), Gansu Province, China. International Journal of Paleopathology.  27: 66–7979. https://doi.org/10.1016/j.ijpp.2019.08.002. Webpage. (Impact factor: 1.299) #

31. Kok Keng Tan§, Nguyen Quoc Khanh Le**§, Hui-Yuan Yeh^, Matthew Chin Heng Chua^. 2019. Ensemble of Deep Recurrent Neural Networks for Identifying Enhancers via Dinucleotide Physiochemical Properties. Cells. 8, 767.Webpage. doi: 10.3390/cells8070767. (Impact factor: 5.656) #

30. Nguyen Quoc Khanh Le**^, Edward Kien Yee Yapp, Hui-Yuan Yeh^. 2019. ET-GRU: Using multi-layer gated recurrent units to identify electron transport proteins. BMC Bioinformatics. 20:377. DOI: 10.1186/s12859-019-2972-5. Webpage.(Impact Factor: 2.511) #

29. Guanglin He^, Atif Adnan, Allah Rakha, Hui-Yuan Yeh, Mengge Wang, Xing Zou, Jianxin Guo, Muhammad Rehman, Abulhasan Fawad, Pengyu Chen^, Chuan-Chao Wang^. 2019. A comprehensive exploration of the genetic legacy and forensic features of Afghanistan and Pakistan Mongolian-descent Hazara. Forensic Science International: Genetics. https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2019.06.018. Webpage. (Impact factor: 4.075) ##

28. Qun Zhang**, Peng Liu, Hui-Yuan Yeh, Xingyu Man, Lixin Wang, Hong Zhu, Qian Wang^, Quanchao Zhang^. 2019. Intentional cranial modification from Houtaomuga Site, Jilin, China – Earliest Evidence and Longest in situ Practice during the Neolithic Age. American Journal of Physical Anthropology. 169:747–756. https://doi.org/10.1002/ajpa.23888. (Impact Factor: 2.55) #

27. Chandrasekhar Gopalakrishnan, Abeer Mohammed Al-Subaie, Nagasundaram Nagarajan**, Hui-Yuan Yeh, Iftikhar Alam Tayubi, Balu Kamaraj^. 2019. Prioritization of SNPs in y+LAT-1 culpable of Lysinuric protein intolerance and their mutational impacts using computational approach. Journal of Cellular Biochemistry. 120:18496-18508. DOI: 10.1002/jcb.29172. Webpage. (Impact Factor: 3.140) #

26. Nguyen Quoc Khanh Le**^, Tuan-Tu Huynh, Edward Kien Yee Yapp,  Hui-Yuan Yeh^. 2019. Identification of Clathrin proteins by incorporating hyperparameter optimization in deep learning and PSSM profiles. Computer Methods and Programs in Biomedicine. 177:81-88. DOI: 10.1016/j.cmpb.2019.05.016. Webpage. (Impact Factor: 3.632) #

25. Nguyen Quoc Khanh Le**^, Quang-Thai Ho, Edward Kien Yee Yapp, Yu-Yen Ou^, Hui-Yuan Yeh^, 2019. DeepETC: a deep convolutional neural network architecture for investigating and classifying electron transport chain’s complexes. Neurocomputing. 375:71-79. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2019.09.070.  Webpage. (Impact factor: 3.317) #

24. N.Nagasundaram**^, Edward K. Y. Yapp, Nguyen Quoc Khanh Le, Hui-Yuan Yeh^. 2019. In silico screening of sugar alcohol compounds to inhibit viral matrix protein VP40 of Ebola virus. Molecular Biology Reports. 46:3315–3324. https://doi.org/10.1007/s11033-019-04792-w. &nbsp; Webpage. (Impact factor: 1.889)

23. Nguyen Quoc Khanh Le**^, Edward Kien Yee Yapp, Yu-Yen Ou, Hui-Yuan Yeh^. 2019. iMotor-CNN: Identifying molecular functions of cytoskeleton motor proteins using 2D convolutional neural network via Chou’s 5-step rule. Analytical Biochemistry. 575:17-26. https://doi.org/10.1016/j.ab.2019.03.017. Webpage. (Impact factor: 2.219)

22. Nguyen Quoc Khanh Le**^, Edward Kien Yee Yapp, Quang-Thai Ho, Nagarajan Nagasundaram**, Yu-Yen Ou, Hui-Yuan Yeh^. 2019. iEnhancer-5Step: identifying enhancers using hidden information of DNA sequences via Chou’s 5-step-rule and word embedding. Analytical Biochemistry. 571: 53-61. https://doi.org/10.1016/j.ab.2019.02.017. Webpage. (Impact factor: 2.219)

21. Hui-Yuan Yeh^, Xiaoya Zhan*, Wuyun Qi.  2019. A comparison of ancient parasites as seen from archeological contexts and early medical texts in China. International Journal of Paleopathology. 25: 30-38. https://doi.org/10.1016/j.ijpp.2019.03.004.  Webpage. (Impact Factor: 1.614) #

20. Jenna M Dittmar^, Xiaoya Zhan*, Elizabeth Berger, Ruilin Mao, Hui Wang, Yongsheng Zhao, Hui-Yuan Yeh. 2019. Ritualistic Cranial surgery in the Bronze Age Qijia Culture (2100-1400 BCE), Gansu, China. Acta Anthropologica Sinica. doi: 10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2019.0035. Webpage.

19. Xiufeng Huang^§, Qinghui Zhou§, Xiaoyun Bin, Shu Lai, Chaowen Lin, Rong Hu, Jiashun Xiao, Dajun Luo, Yingxiang Li, Lan-Hai Wei, Hui-Yuan Yeh, Gang Chen, Chuan-Chao Wang^. 2018. The genetic assimilation in language borrowing inferred from Jing People. American Journal of Physical Anthropology. 166:638–648. DOI: 10.1002/ajpa.23449.  Webpage. (Impact Factor: 2.55) #

18. Faith S Williams, Theo Arnold-Foster, Hui-Yuan Yeh, Marissa L Ledger, Jan Baeten, Jeroen Poblome, Piers D Mitchell^. 2017. Intestinal parasites from the 2nd–5th century AD latrine in the Roman Baths at Sagalassos (Turkey). International Journal of Paleopathology. 19:37-42. DOI: 10.1016/j.ijpp.2017.09.002. Webpage. (Impact Factor: 1.0) #

17. Hong-Bing Yao, Senwei Tang, Xiaotian Yao, Hui-Yuan Yeh, Wanhu Zhang, Zhiyan Xie, Qiajun Du, Liying Ma, Shuoyun Wei, Xue Gong, Zilong Zhang, Quanfang Li, Bingying Xu, Hu-Qin Zhang, Gang Chen, Chuan-Chao Wang^. 2017. The genetic admixture in Tibetan-Yi Corridor. American Journal of Physical Anthropology. DOI: 10.1002/ajpa.23291.  Webpage. (Impact Factor: 2.55) #

16. Chuan-Chao Wang^, Lei Shang, Hui-Yuan Yeh, Lan-Hai Wei. 2016. The consistencies of Y chromosomal and autosomal continental ancestry vary among haplogroups. Journal of Forensic Science and Medicine 2(4): 229-232. DOI: 10.4103/2349-5014.197925.  Webpage. (Impact Factor: 1.611)

15. Hui-Yuan Yeh, Piers D Mitchell^. 2016. Ancient Human Parasites in Ethnic Chinese Populations. The Korean Journal of Parasitology 54(5):565-572. DOI: 10.3347/kjp.2016.54.5.565. Webpage. (Impact Factor: 1.82)

14. Hui-Yuan Yeh, Yu-Pei Chen, Piers D Mitchell^. 2016. Human Intestinal Parasites From the Wushantou Site in Neolithic Period Taiwan (800–1 BC). The Journal of Island and Coastal Archaeology. DOI:10.1080/15564894.2016.1218394. Webpage. Impact Factor: 1.96) ##

13. Hui-Yuan Yeh, Ruilin Mao, Hui Wang, Wuyun Qi, Piers D Mitchell^. 2016. Early evidence for travel with infectious diseases along the Silk Road: intestinal parasites from 2,000 year old personal hygiene sticks in a latrine at Xuanquanzhi relay station in China. Journal Archaeological Science: Reports 9: 758-64. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2016.05.010.  Webpage. (Impact Factor: 1.75)##

12. Hui-Yuan Yeh, Kay Prag, Christa Clamer, Jean-Baptiste Humbert, Piers D Mitchell^. 2015. Human intestinal parasites from a Mamluk Period cesspool in the Christian Quarter of Jerusalem: potential indicators of long distance travel in the 15th century AD. International Journal of Paleopathology 9:69-75. DOI: 10.1016/j.ijpp.2015.02.003.  Webpage. (Impact Factor: 1.0) #

11. Hui-Yuan Yeh, Aleks Pluskowski, Uldis Kalējs, Piers D Mitchell^. 2014. Intestinal Parasites in a mid-14th Century Latrine from Riga, Latvia: Fish Tapeworm and the Consumption of Uncooked Fish in the Medieval Eastern Baltic Region. Journal of Archaeological Science 49: 83-89. DOI: 10.1016/j.jas.2014.05.001. Webpage (Impact Factor: 2.20)#

10. Piers D Mitchell^, Hui-Yuan Yeh, Jo Appleby, Richard Buckley. 2013. The intestinal parasites of King Richard III. The Lancet 382: 888. DOI: 10.1016/S0140-6736(13)61757-2. Webpage. (Impact Factor: 45.22) ##


Book Chapters:

9. Xiaoya Zhan*, Wuyun Qi, Hui-Yuan Yeh^. 2020. Ancient Parasites Seen in the Archaeology and Medical Contexts in the Han Dynasty, China. In: Dong Hoon Shin and Raffaella Bianucci (eds), The Handbook of Mummy Studies: New Frontiers in Scientific and Cultural Perspectives. Springer Nature, p. 1-19.

8. Hui-Yuan Yeh, Piers D Mitchell^. 2019. Parasites and Baltic Crusading in Medieval Riga: Insights into Disease, Diet and Hygiene. In: Terra Sacra: The Ecology of Crusading, Colonisation and Religious Conversion in the Medieval Eastern Baltic. Ed. A. Pluskowski. Turnhout: Brepols.

7. Hui-Yuan Yeh, Piers D Mitchell^. 2017. Intestinal parasites in the cesspool.In: Clamer, C., Prag, K., Humbert, J.-B. (eds), Colegio dePilar: Excavations in Jerusalem,Christian Quarter. Cahiers de la Revue Biblique, 88. Peeters: Leuven. p.154-61.Other Scholarly Articles:

6. Jiun-Yu Liu, Hui-Yuan Yeh^, Yi-Chang Liu, Li-Ying Wang, Xinyi Liu. 2016. A Preliminary Result of the Carbon and Nitrogen Stable Isotope Analysis of the Hanben Site. In: Proceedings of 2015 Annual Conference of Taiwan Archaeologists, Ed.  National Museum of Prehistory. Taitung, Taiwan.

5. Hui-Yuan Yeh^. 2010. 臺灣體質人類學研究的發展與回顧 (Development and review of physical anthropology in Taiwan), 人類與文化(Man and Culture) 41: 97-102. http://issuu.com/rubyhsieh/docs/07physical.

4. Hui-Yuan Yeh^. 2010. 從體質形態學研究探討台南石橋遺址蔦松文化之社會性別分工 (An Osteomorphometric Perspective on Sexual Division of Labour of the Nia-sung Culture in the Shih-Chiao Site, Tainan County). In: Proceedings of the conference and workshop of Sitting and Chatting on Peinan Site: A Cross-Border Thinking and Integration of Fields, Ed. National Museum of Prehistory. Taitung, Taiwan.

3. Hui-Yuan Yeh^. 2009. 嶺頂第2地點出土人骨說明 (An explanation for human remains in No.2 location of Lingding Site). In: Final report of investigation and research of Lingding Dakeng Site, Ed. Yu-Pei Chen. Hualien County, Taiwan: Cultural Affairs Bureau pp.139-147.

2. Hui-Yuan Yeh. 2009. 人骨 (Human remains). In: Final report of arrangement and research project of jar burial in Shih-Chiao site at Nanke special area, Ed. Yu-Pei Chen. Taitung, Taiwan: National Museum of Prehistory pp.38-54.BoldDenotes main author (the person who has made the most scientific/ intellectual contribution)
^Denotes corresponding author
**Denotes directly supervised research staff, i.e. POs, RAs, RFs, postdocs, etc.
*Denotes PhD or research students (supervised or co-supervised)
##Denotes Tier 1A papers
#Denotes Tier 1B papers
§Denotes equal contributions of authorship